Dance Studio Starlight, z.s. zpracovává osobní údaje svých klientů a členů. Informace o rozsahu a trvání zpracování a o právech nositelů údajů shrnuje tento dokument.

A. Kdo je správcem údajů?

Správcem údajů je Dance Studio Starlight, z.s., Jateční 169, 760 01 Zlín, IČ 227 62 019.

B. Pro jaké účely a jaké údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme ze dvou hlavních důvodů: první důvod je administrativa spolku (zde se jedná o údaje členů spolku), druhý důvod je poskytování služeb v oblasti tance (zde se jedná o údaje klientů našich kurzů). Oba důvody vedou na tyto účely zpracování a evidované údaje:

 • pro evidenci členů spolku: jméno, příjmení, email a ročník narození, pro účely dotací u dětí dále bydliště a rodné číslo,

 • pro evidenci sportovců: jméno, příjmení, email, bydliště a rodné číslo,

 • pro evidenci lektorů: jméno, příjmení, email, bydliště a datum narození,

 • pro evidenci plateb a docházky klientů a členů: jméno, příjmení, email a ročník narození, pro účely fakturace a potvrzení dále bydliště a datum narození, u dětí dále telefon zákonného zástupce.

C. Jaké máme zákonné důvody ke zpracování?

 • evidence členů spolku: stanovy Dance Studia Starlight a Občanský zákon a statuty dotačních fondů MŠMT a samosprávy (Město Zlín, Zlínský kraj apod.),

 • evidence sportovců: statuty dotačních fondů MŠMT a samosprávy (Město Zlín, Zlínský kraj apod.), Stanovy a předpisy sportovních svazů (ČSTS),

 • evidence lektorů: pracovní, účetní, daňové a smluvní právo,

 • evidence plateb: účetní a daňové právo.

D. Jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování a pro informování?

Zájem plynoucí z obchodního vztahu s klienty:

 • informujeme o organizaci a změnách výuky,
 • informujeme o mimořádných tanečních akcích a nabídkách (tančírny, workshopy, závěrečné besídky, soutěže apod.).

Zájem plynoucí z vedení spolku a jeho aktivit vůči jeho členům:

 • informujeme o spolkových aktivitách a akcích,
 • informujeme o vzdělávacích akcích.

Mimo tyto zájmy informujeme klienty a členy i o jiných skutečnostech jako jsou novinky, výsledkových servis a netaneční akce v případě vyjádření souhlasu.

E. Kdo má k osobním údajům přístup?

 • evidence členů spolku: členové spolku, poskytovatelé dotací,

 • evidence sportovců: výbor spolku, sportovní svazy, poskytovatelé dotací,

 • evidence lektorů: výbor spolku, podnik pověřený školením bezpečnosti práce,

 • evidence plateb: výbor spolku, případně podnik pověřený vedením a správou účetnictví,

 • evidence docházky: výbor spolku, vedoucí lektoři kurzů.

Dance Studio Starlight osobní údaje dále neposkytuje.

F. Jak dlouho údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem. Po ukončení spolupráce údaje ukládáme po dobu, která je vyžadována pracovním, účetním a daňovým právem.

G. Jaká máte v souvislosti se zpracováním údajů práva?

 • právo požadovat informace a přístup ke zpracování údajů,
 • právo vymazat údaje,
 • právo opravit nepřesné nebo chybějící údaje (v profilu klienta),
 • právo omezit zpracování údajů a uplatnit námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

Uvedená práva můžete uplatit na veřejných kontaktech spolku (info@starlight.dance). S případnou stížností se můžete rovněž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.